عاشقش بودم…

admin

– قهوه جز چیزایی هست که بوش از خودش بهتره،
مثله بعضی از آدمها.
مگه نه؟

– نمی دونم.

– برات توی ماگ سفیدت بریزم
یا توی فنجون فیروزه ایه؟

– زحمت نکش، میل ندارم.

– تو که قهوه دوست داشتی.

– هنوزم دارم.

– بازم سکوت بتهوون؟

– تنها چیزیه که توی تنهایی هام،
سکوت قلبم رو می شکنه
و حالم رو خوب می کنه.

– دلت تنگ شده واسش؟

– دلم نه، خودم آره.

– تو که اینقدر دوستش داشتی،
چرا هیچوقت بهش نگفتی؟

– چون دوستش نداشتم.
مکث …
عاشقش بودم.

 

نيلوفر قريشي

English language.... En