داستان‌های نا‌نوشته…

admin

داستان‌های نا‌نوشته را نمی‌توان تمام کرد.

داستان‌های نانوشته و ناتمام را نمی‌توان از نو نوشت….

داستان‌های نانوشته و ناتمام را نمی‌توان پاره کرد….

داستان‌های نانوشته و ناتمام را نمی‌توان دور انداخت…..

و اما من،

داستان نا‌نوشته ام را بارها خوانده‌ام،

در دل.

و من،

داستان نا‌تمامم را بارها نوشته‌ام،

در خواب.

نيلوفر قريشي

English language.... En