آبی اگر

admin

آبی اگر ببخشاید نگاهش را بر زرد،
آبی اگر بتابد بر دل من،
نه با همه وسعتش،
تنها از از دریچه ای،
به قدر سهم من از آسمان،
عاشقانه سبز خواهم شد،
آبی اگر ببخشاید نگاهش را بر زرد،
پیچکی می روید در فضای شفاف میان من تا آن نگاه آبی،
آبی اگر ببخشاید نگاهش را بر زرد…..

نيلوفر قريشي

English language.... En